CONVOCATÒRIA
Primera. Objectiu
Atorgar el “Premi GNGrup” al Millor Estudiant de Responsabilitat Social i Ètica Empresarial,
per fomentar i premiar l’excel·lència i la qualitat acadèmica i potenciar les competències en
matèria de responsabilitat social entre els alumnes de la Facultat de Turisme.

Segona. Beneficiaris del premi
Aquest premi s’adreça a tots els estudiants de la Facultat de Turisme degudament matriculats per primera vegada a l’assignatura 21243 Responsabilitat Social i Ètica Empresarial en el curs acadèmic corresponent a la convocatòria d’aquest premi i que, el període d’avaluació complementària, reuneixen els requisits i competències per superar l’esmentada assignatura. Tan sols es pot participar una vegada en aquest premi.

Tercera. Criteris de selecció del treball premiat
El Premi GNgrup al Millor Estudiant de Responsabilitat Social i Ètica Empresarial serà per a l’estudiant de la Facultat de Turisme amb millor qualificació en el període d’avaluació
complementària. En cas d’empat, el premi es repartirà entre els estudiants que hagin obtingut la qualificació més alta.

Quarta. Tribunal de selecció
El tribunal d’aquest premi està format per:
• La degana, els vicedegans i el secretari de la Facultat de Turisme.
• Un membre representant de l’entitat finançadora del premi.
El tribunal certificarà el nom del/s estudiant/s guanyador/s i actuarà en cas de disputes. En qualsevol cas, el veredicte del tribunal serà inapel·lable.
El tribunal es reserva el dret de deixar desert el premi, en el supòsit que no hi hagi estudiants que reuneixin els requisits establerts a les clàusules segona i tercera.

Cinquena. Terminis
La resolució del premi s’efectuarà durant el segon semestre del curs corresponent a la convocatòria i es comunicarà als mitjans de comunicació i membres de la Facultat de Turisme.
La Facultat de Turisme es posarà en contacte amb l’estudiant que l’hagi guanyat.

L’atorgament del premi es farà durant l’acte de benvinguda o de lliurament de premis pel mateix propòsit del curs acadèmic següent.

Sisena. Dotació del premi
Cada curs acadèmic es concedirà un Premi GNgrup al Millor Estudiant de Responsabilitat Social i Ètica Empresarial. El premi consistirà en 600 euros. El premi serà lliurat directament per GNgrup, en dipòsit a compte corrent o transferència bancària, a l’estudiant o els estudiants seleccionats.

Setena. Participació dels estudiants
Els estudiants de la Facultat de Turisme que hagin estat matriculats per primera vegada a l’assignatura Responsabilitat Social i Ètica Empresarial i que al termini de l’avaluació
complementària hagin superat l’esmentada assignatura participaran automàticament com aspirants al premi.

Vuitena. Aclariments, disputes i resolucions.
El Tribunal de Selecció es reserva el dret a aclarir, resoldre disputes i altres qüestions que hi poden sorgir.

Diligència
El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de
gener de 2022 i el va ratificar el Consell de Govern en data 8 de febrer
de 2022, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i
147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel
Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig)